Logo Eleccións 2020
Logo da Xunta de Galicia

Votación por correo desde España


AMPLIADO O PRAZO PARA O DEPÓSITO DO VOTO POR CORREO

(Acordo 74/2020 da Xunta Electoral Central)

Para votar por correo só é necesario solicitalo no momento oportuno e enviar o voto dentro do prazo nas condicións e coa documentación que se lle facilitan ao/á elector/a. O procedemento que hai que seguir é o seguinte: os electores que prevexan que na data da votación non se atoparán na localidade onde lles corresponde exercer o seu dereito de voto, ou que non poidan comparecer, poden emitir o seu voto por correo, así como solicitude á Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral, cos requisitos seguintes:

  • O elector solicitará da correspondente Delegación, a partir da data da convocatoria e até o décimo día anterior á votación (dende o 19 de Maio o 2 de Xullo), un certificado de inscrición no censo. A dita solicitude formularase ante calquera oficina do Servizo de Correos.
  • A solicitude deberase formular persoalmente. O funcionario de Correos encargado de recibila esixirá ao interesado a exhibición do seu documento nacional de identidade e comprobará a coincidencia da firma. En ningún caso se admitirá para estes efectos fotocopia do documento nacional de identidade.
  • En caso de enfermidade ou incapacidade que impida a formulación persoal da solicitude, cuxa existencia deberá acreditarse por medio de certificación médica oficial e gratuíta, aquela poderá ser efectuada en nome do elector por outra persoa autorizada notarial ou no consulado mediante documento que se estenderá individualmente en relación con cada elector e sen que neste poida incluírse varios electores, nin unha mesma persoa representar máis dun elector. A Xunta Electoral comprobará, en cada caso, a concorrencia das circunstancias á que se refire este apartado.

A Xunta Electoral Central, dada a actual situación extraordinaria derivada da pandemia do COVID-19, para protexer o dereito á saúde do persoal de Correos, o dereito á saúde dos propios votantes e ponderando os valores xurídicos en conflito, resolveu no seu acordo 56/2020, que resulta admisible que os electores poidan realizar dita petición de forma telemática na web de Correos, mediante firma electrónica, sempre que se cumpran as garantías establecidas nos artigos 9 e 10 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Os servizos de Correos remitirán no prazo de tres días toda a documentación presentada ante estes á Oficina do Censo Electoral correspondente.

Recibida a solicitude á que fai referencia o artigo anterior, a Delegación Provincial comprobará a inscrición, realizará a anotación correspondente no censo, co fin de que o día das eleccións non se realice o voto persoalmente, e estenderá o certificado solicitado.

A Oficina do Censo Electoral remitirá por correo certificado ao elector, a partir do trixésimo cuarto día posterior á convocatoria e antes do sexto día anterior á da votación (neste caso, entre o 22 de Xuño e o 5 de Xullo), ao domicilio por el indicado ou, na súa falta, a que figure no censo, as papeletas e os sobres electorais, xunto co certificado mencionado no parágrafo anterior, e un sobre no que figurará o enderezo da mesa onde lle corresponda votar. Cos anteriores documentos incluirase unha folla explicativa.

O aviso de recibo acreditativo da recepción da documentación á que alude o parágrafo anterior deberá ser asinado persoalmente polo interesado, previa acreditación da súa identidade. En caso de non atoparse no seu domicilio, comunicaráselle que deberá comparecer por si ou a través de persoa autorizada notarial ou no consulado, na Oficina de Correos correspondente para, despois da acreditación, recibir a documentación para o voto por correo, cuxo contido se fará constar expresamente no aviso.

A Xunta Electoral Central, no seu acordo 56/2020, especifica que o persoal de Correos deberá comprobar a identidade do devandito elector mediante a exhibición polo mesmo do D.N.I. ou de calquera outro documento oficial acreditativo da súa identidade, debendo anotar o número do devandito documento, dando fe desa recepción persoal, sen que en consecuencia sexa imprescindible que o elector firme persoalmente a entrega.

Así mesmo, A Xunta Electoral Central en acordo 56/2020, establece que non hai inconveniente en que, ao amparo do artigo 73.3 da LOREX, o persoal de Correos, ao facer a entrega da documentación electoral persoalmente ao elector, póidalle expor a opción de que nese momento -sen menoscabo do requisito do segredo do voto- o elector entréguelle sobres electorais, unha vez cumprimentados polo mesmo, a cambio dun xustificante acreditativo do depósito do seu voto, evitándolle o ter que acudir posteriormente a unha oficina de Correos. Todo iso sen prexuízo do dereito do elector a non entregar o seu voto nese momento e a facelo despois, dentro dos prazos legais, nunha oficina de Correos.

Unha vez que o elector escolla a papeleta de voto, introduciraa no sobre de votación e pecharao.

Incluirá o sobre ou os sobres de votación e o certificado no sobre dirixido á mesa e remitirao por correo certificado en todo caso ata o 10 de xullo, nos horarios habituais de apertura das oficinas de Correos, e como máximo ata as 14 horas (este prazo é resultante da modificación efectuada polo acordo 74/2020 da Xunta Electoral Central). Este sobre non necesita franqueo.

O Servizo de Correos conservará até o día da votación toda a correspondencia dirixida ás mesas electorais e trasladará ás devanditas mesas ás nove da mañá. Así mesmo, seguirá dando traslado de que poida recibirse no devandito día, até as vinte horas deste.

O Servizo de Correos levará un rexistro de toda a documentación recibida, que estará a disposición das Xuntas Electorais. Os sobres recibidos despois das vinte horas do día fixado para a votación remitiranse á xunta electoral de zona.

Teña en conta que unha vez enviada a solicitude de voto por correo, xa non poderán votar persoalmente ante a mesa electoral.

Utilizamos cookies para mellorar a súa experiencia e os nosos servizos, analizando a navegación no noso sitio web. Pode obter máis información pulsando aquí