Logo Eleccións 2020
Logo da Xunta de Galicia

Voto por correo das persoas residentes en España

AMPLIADO O PRAZO PARA O DEPÓSITO DO VOTO POR CORREO

(Acordo 74/2020 da Xunta Electoral Central)


Electores

A lexislación electoral prevé o voto por correo para aqueles/ as electores/ as que na data da votación (neste caso o 12 de xullo de 2020) teñan prevista a súa ausencia da localidade onde lles corresponde exercer o seu dereito ao voto. Á súa vez tamén poden votar por correo quen, por enfermidade ou incapacidade física, non puidesen presentarse no lugar da votación. Para isto só é necesario que o solicite no momento oportuno e despois envíe o seu voto dentro do prazo, nas condicións e coa documentación que se lle facilita.

Unha vez feita a solicitude do voto por correo non se poderá votar persoalmente.


Procedemento

 •     Encher unha solicitude de voto por correo:


A solicitude débese formular persoalmente polas electoras ou electores interesados, que deberán cumprimentar e asinar o impreso de solicitude do voto por correo que se atopa en todas as Oficinas de Correos de España. Tamén, pode vostede descargarse o formulario aquí e enchelo para a súa entrega en calquera Oficina de Correos.

A Xunta Electoral Central, dada a actual situación extraordinaria derivada da pandemia do COVID-19, para protexer o dereito á saúde do persoal de Correos, o dereito á saúde dos propios votantes e ponderando os valores xurídicos en conflito, resolveu no seu acordo 56/2020, que resulta admisible que os electores poidan realizar dita petición de forma telemática na web de Correos, mediante firma electrónica, sempre que se cumpran as garantías establecidas nos artigos 9 e 10 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 •     Lugar de presentación:


A solicitude enchida deberá ser presentada persoalmente en calquera Oficina de Correos. O persoal funcionario de Correos encargado de recibila esixirá á persoa interesada a exhibición do seu documento acreditativo da identidade (DNI, pasaporte ou permiso de conducir) e comprobará a coincidencia da firma. En ningún caso admitirase fotocopia do mesmo. (A Xunta Electoral Central, no seu acordo 56/2020, especifica que o persoal de Correos deberá comprobar a identidade do devandito elector mediante a exhibición polo mesmo do D.N.I. ou de calquera outro documento oficial acreditativo da súa identidade, debendo anotar o número do devandito documento, dando fe desa recepción persoal, sen que en consecuencia sexa imprescindible que o elector firme persoalmente a entrega).

Así mesmo, A Xunta Electoral Central en acordo 56/2020, establece que non hai inconveniente en que, ao amparo do artigo 73.3 da LOREX, o persoal de Correos, ao facer a entrega da documentación electoral persoalmente ao elector, póidalle expor a opción de que nese momento -sen menoscabo do requisito do segredo do voto- o elector entréguelle sobres electorais, unha vez cumprimentados polo mesmo, a cambio dun xustificante acreditativo do depósito do seu voto, evitándolle o ter que acudir posteriormente a unha oficina de Correos. Todo iso sen prexuízo do dereito do elector a non entregar o seu voto nese momento e a facelo despois, dentro dos prazos legais, nunha oficina de Correos.

 • Prazo para solicitar o voto por correo:


Pódese solicitar o voto por correo desde o 19 de maio ata o 2 de xullo, ambos inclusive.

Con todo, se  Vd. pensa exercer o dereito ao voto por correo non espere a última hora. Formule a solicitude canto antes.

 •     Realización do voto por correo:


A Delegación da Oficina do Censo Electoral correspondente, enviará por correo certificado, entre os días 22 de xuño e o 5 de xullo, ao domicilio indicado por  Vd. na solicitude do voto por correo, a documentación necesaria para exercer o voto:

  • Papeletas e sobres de votación.
  • O certificado de inscrición no censo.
  • Un sobre no que figurará a dirección da Mesa onde lle correspondería votar.
  • Unha folla explicativa.

 

 •     Envío do voto por correo:


Recollida persoalmente esta documentación, o elector/para deberá escoller ou, no seu caso, encher a papeleta de voto, introducila no sobre de votación e pechalo. Dito sobre ou sobres de votación introduciranse no sobre dirixido á Mesa xunto co certificado do Censo e remitirao por correo certificado en todo caso ata o 10 de xullo, nos horarios habituais de apertura das oficinas de Correos, e como máximo ata as 14 horas (este prazo é resultante da modificación efectuada polo acordo 74/2020 da Xunta Electoral Central). Este sobre non necesita franqueo.

O Servizo de Correos conservará ata o día da votación toda a correspondencia dirixida ás Mesas Electorais e trasladaraa ás devanditas Mesas ás nove da mañá. Así mesmo, seguirá dando traslado da que poida recibirse no devandito día, ata as vinte horas do mesmo. O Servizo de Correos levará un rexistro de toda a documentación recibida, que estará ao dispor das Xuntas Electorais. Os sobres recibidos despois das vinte horas do día fixado para a votación remitiranse á Xunta Electoral de Zona.

Utilizamos cookies para mellorar a súa experiencia e os nosos servizos, analizando a navegación no noso sitio web. Pode obter máis información pulsando aquí